top of page

Årsmöte 21 mars

Föredragningslista vid ordinarie årsmöte den 21 mars 2023, kl 18.00. Konferensrummet Gävlebocken, i Alfahallen på Gavlehov.


1. Upprop av närvarande medlemmar, fastställande av röstlängd.

2. Val av mötesfunktionärer a) ordförande

3. b) sekreterare c) två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet, tillika rösträknare

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista för mötet.

6. Behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret. a) Verksamhetsberättelse b) Årsredovisning c) Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.

8. Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, styrelsens förslag och motioner. a) Verksamhetsinriktning

b) Styrelsens förslag

c) Motioner som getts in i den ordning som sägs i stadgarna.

9. Fastställande av medlemsavgift för 2023.

10. Val av föreningsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.

11. Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en av tid av två år, enligt principen att tre ledamöter väljs vid årsmötet medan övriga tre har ett år kvar av mandattiden.

12. Val av två suppleanter till styrelsen för en tid av ett år

13. Val av två revisorer med personliga ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom Gefle IF inom en tid av ett år.

14. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år.

15. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

16. Beslut om officiellt kungörelseorgan för föreningen.

17. Årsmötets avslutande.65 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page